Tom Tan Nguyen, CPA

  • Khai thuế cá nhân và công ty
  • Khai thuế buôn bán
  • Khai thuế nhân viên
  • Chuyên giữ sổ sách kế toán
  • Đại diện thân chủ khi bị IRS audit (IRS audit representation)
  • New company set up (corporation, partnership, sole proprietorship)
  • Hướng dẫn làm tất cả giấy tờ về thương mại
  • Bạn không cần đến văn phòng, giấy tờ sẽ qua fax, email, hoặc mail